Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jeseter Malý

23. 3. 2009
Status: Kriticky ohrožený druh. Oblast výskytu jesetera malého na našem území (v Dunaji) je vedle Rakouska nejzápadnější částí areálu rozšíření tohoto druhu. V minulosti to byl velmi hojný druh, zejména v Dunaji a v Tise, ale vyskytoval se i ve větších přítocích těchto řek na našem území. V současné době se jeho výskyt omezil převážně na vlastní tok Dunaje a Tisy. V posledních letech se početnost populací tohoto druhu v našich vodách pomalu a mírně zvyšuje. SPI: 57, 72, 60, 46, 67¬¬¬¬/60. V rámci celého areálu rozšíření se jeseter malý považuje za ohrožený druh. V Červeném seznamu NSR se uvádí jako vyhynulý druh, v Rakousku je hodnocen jako potenciálně ohrožený druh. Rozšíření a početnost: Jeseter malý se vyskytuje v úmoří Azovského, Černého a Kaspického moře, především v řekách, dále v úmoří Baltského moře v Oněžském a Ladožském jezeře. Žije také v úmoří Barentsova moře (Severní Dvina) a v povodí Obu a Jeniseje. Byl introdukován do Pečory, Amuru i do některých dalších řek v SSSR. V Dunaji se původně vyskytoval i v jeho horní části a táhl až do Salzachu a Isaru. V současné době již tento druh v německém úseku Dunaje nežije a v Rakousku je jeho početnost nízká. Nejhojnější je jeseter malý v jugoslávském úseku Dunaje, nejméně početný je v sovětském úseku a ve vlastní deltě, větších přítoků, do Moravy a ojediněle i do Dyje pod Břeclav. Ve Váhu byl počátkem tohoto století uloven až u Liptovského Mikuláše. V současné době se výskyt tohoto druhu omezuje na dolní úsek Moravy, Váhu, Nitry a Hronu, dále na Malý Dunaj a především na vlastní tok Dunaje a Tisy. Výskyt a početnost jesetera malého v našich vodách až do nedávné doby (přibližně do roku1980) měla klesající tendenci. V posledních letech se početnost pomalu zvyšuje, což se dává do souvislosti se zlepšením kvality vody v Dunaji, ale zejména je to důsledek vysazování násad tohoto druhu v Maďarsku. Stanoviště: Jeseter malý je sladkovodní druh, který se zdržuje obvykle v hlavním korytě toku v hlubokých místech při dně; vyhledává čistou nezakalenou vodu. Žije většinou v menších hejnech nebo osamoceně. Biologie: Ryby se dožívají poměrně vysokého věku (až 25 let). Obvykle dosahují největší délky 60 až 70 cm a hmotnosti okolo 6 kg, převážná část lovených ryb měří okolo 50 cm a váží do 1 kg, což odpovídá věku 4 až 6 roků. Jeseter malý se živí především drobnými živočichy dna řek, hlavní součástí jeho potravy jsou larvy chrostíků, pakomárů, v menší míře pak ostatní bezobratlí, např. jepice a měkkýši. Pohlavně dospívají mezi 3.a 6. rokem života, při dosažení nejméně 40 cm celkové délky. Na tření podniká menší či delší tahy. Tře se při teplotě 10 až 20°C-v našich podmínkách to znamená nejčastěji v květnu až červnu. Tření probíhá v proudivých úsecích řek na štěrkovitém dně. Hodnota druhu: Jeseter malý patří mezi hospodářsky významné druhy s kvalitním masem. U nás měl větší význam v době nejhojnějšího výskytu, tj. zhruba do roku 1940. V posledních 30 letech lze roční těžbu tohoto druhu v čs. úseku Dunaje odhadovat na 2 až 15 tun ročně. Úlovky v celém Dunaji ve stejném období kolísali v rozmezí 35 až 120 tun ročně, z toho více než polovina těžby připadá na Jugoslávii. Vzhledem k mírně se zvyšující početnosti tohoto druhu v posledním desetiletí lze předpokládat, že by se jeho význam pro naše rybářství mohl opět zvýšit. Ochrana: U jesetera malého se neuplatňuje ochrana podle zákonných předpisů o ochraně naší fauny. V ČSR druh sice v současné době patrně nežije, je však navržen k ochraně (sazba za jedince činí 2000 kčs). V rámci platného rybářského řádu pro Slovensko je stanovena zákonná minimální lovená délka tohoto druhu 45 cm a zákaz lovu (hájení) od 16. března do 30. července. Další přízniví vývoj výskytu jesetera malého v našich vodách by měl být podpořen zavedením umělého chovu a zejména odchovem násad a jejich vysazování do vhodných lokalit. Zařazení jesetera malého mezi druhy kriticky ohrožené v žádném případě neznamená, že by tento druh neměl být objektem rybářského obhospodařování a lovu. Je v zájmu rybářství, aby se ve spolupráci s orgány ochrany přírody uplatňovala taková opatření, která by vedla k dalšímu zlepšování stavu populaci tohoto druhu v našich vodách.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář